UA-83764400-1

Psicologia

Psicopedagogia

Logopèdia

Psicomotricitat

Cast
Inici Oferim Metodologia Formació Contacte Recursos

NOU
ENTRENAMENT LECTOR
GLIFING

FORMACIÓ EN L’ÁMBIT SOCIOSANITARI


Curs Massatge Infantil
Febrer-Març 2018PROJECTES
AMB ALTRES INSTITUCIONS

Jornada tècnica
TRASTORNS DE CONDUCTA

(21 d’octubre 2017)

Històric
de 2013 fins avui


Taller de veu + glosa
Abril i Maig 2018


Castellano
A través del joc, l’infant actua i va
       prenent consciència de sí mateix,
              fet que afavorirà el pas a la
                     representació i a l’abstracció,
                            que són les bases per a
                                    qualsevol aprenentatge.


Mitjançant el cos, el moviment i la relació, s’afavoreix la seva expressivitat psicomotriu, obrint al nen/a a la comunicació, la creativitat i la formació del pensament operatiu.


Es pretén acompanyar l’infant durant el seu desenvolupament, per tal d’afavorir l’afirmació de la seva personalitat, una millor adaptació al seu entorn i a les relacions en sí mateix i eals altres.

Des d’aquesta disciplina es pot intervenir en dèficits psicomotrius de caràcter evolutiu (esquema corporal, lateralitat, estructuració espai-temps) i/o motriu (hipertonia, hipotonia, lesions del sistema nerviós...), així com en altres trastorns que impliquen dificultats de comunicació, de regulació de la conducta i de les emocions.  

La teràpia psicomotriu es fa a nivell de sessions individuals i, si s’escau, grupals.
Definició de Psicomotricitat